Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького


Розклад дзвінків

  1. пара: 08.00 – 09.20
  2. пара: 09.40 – 11.00
  3. пара: 11.20 – 12.40
  4. пара: 13.00 – 14.20
  5. пара: 14.40 – 16.00
  6. пара: 16.20 – 17.40
  7. пара: 18.00 – 19.20

Загальні вимоги до оформлення текстової частини пояснювальної записки курсової, кваліфікаційної чи магістерської роботи

Науково-дослідницьку роботу виконують за допомогою текстового процесора Microsoft Word, LibreOffice Writer або подібних до них. Шрифт Times New Roman, розмір 14, на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 з інтервалом 1,5 (до 30 рядків на сторінці).

Поля: ліве, верхнє і нижнє – не менше ніж 20 мм, праве – не менше 10 мм.

поля сторінки А4

До загального обсягу науково-дослідницької роботи не входять: тези, додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Текст роботи має бути написаний грамотно, без мовних помилок.

Науково-дослідницькі роботи виконують державною мовою.

Кожна структурна частина науково-дослідницької роботи починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин друкують великими літерами симетрично до набору: «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ». Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в підбір до тексту.
Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) і текстом має дорівнювати 2 інтервали.

Правила нумерації в роботі.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.
Усі сторінки пояснювальної записки, ураховуючи титульну сторінку, підлягають суцільній нумерації, номер на титульній сторінці не ставлять, а на наступних сторінках зазначають у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Нумерують тільки розділи основної частини. Зміст, вступ, висновки не нумерують, тобто не можна друкувати: «1. ВСТУП» або «2. РОЗДІЛ», «6. ВИСНОВКИ».
Номер розділу ставлять після слова, наприклад: «РОЗДІЛ 1», після номера крапку не ставлять. Заголовок розділу друкують із нового рядка.
Підрозділи нумерують у межах кожного розділу за правилом: (номер розділу).(номер підрозділу). У кінці номера підрозділу має стояти крапка, наприклад: «2.4.». Заголовок підрозділу подають у тому ж рядку.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу так: номер розділу).(номер підрозділу).(номер пункту), наприклад: «2.3.4.». Заголовок пункту подають у тому ж рядку, але пункт може й не мати заголовка.

У кінці назв розділів, підрозділів, пунктів крапку не ставлять.


Методичні рекомендації щодо виконання курсових, кваліфікаційних та дипломних робіт (скорочена версія)

Повні версії методичних рекомендацій Ви можете придбати на кафедрі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.


Зразки оформлення курсових, кваліфікаційних та дипломних робіт

Просимо звернути увагу на той факт, що файли зразків періодично оновлюються, в них вносяться зміни відповідно до чинного законодавства, правил оформлення та вимог.
Слідкуйте за змінами, завантажуйте останню версію файлів зразків розташованих на сайті!

Титульні сторінки

Спеціальність Курсова робота Кваліфікаційна робота Дипломна робота
014 Середня освіта DOCx / ODT DOCx / ODT DOCx / ODT
023 Декоративно-прикладне мистецтво DOCx / ODT DOCx / ODT DOCx / ODT
023 Графіка DOCx / ODT DOCx / ODT DOCx / ODT

Зміст та приклад оформлення текстової частини курсових, кваліфікаційних та дипломних робіт, списку використанної літератури та додатків

Назва Приклади
Приклади структури та оформлення текстової частини DOC / ODT / PDF
Приклади оформлення бібліографічних списків PDF

НавігаціяКафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

ЧНУ ім. Б. Хмельницького

Черкаси,
вул. Остафія Дашковича 24
каб. №368

+380 472 33 10 96